Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Głusk

Logo - Urząd Gminy Głusk

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy  i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze Środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996  z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. 2010 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn.zm.);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późń.zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1644);
 6. Rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocyde minimis;
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 865 );
 8. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Informacje dodatkowe

Młodocianym pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.                       

Minister Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:

- zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum,

- zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum,

- zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

  Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez:

 -  naukę zawodu,

 - przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów Kodeksu pracy.

Uwaga: O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Głusk, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Głusk, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwia zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, którego umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Jeżeli umowa została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się miedzy wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Dofinansowanie przyznaje wójt ( burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

 

Tryb nauki

 

 

Wysokość dofinansowania

 

 

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącego 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu nauki kształcenia)

 

8.081,00 zł

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy, (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

 

254,00 zł

 

Waloryzacja dofinansowania 

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Termin składania dokumentów

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 70 b  ust. 1  pkt. 2 ustawy o systemie oświaty.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem :

1)      Kopia dokumentu potwierdzającego fakt, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2)      Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania Zawodowego,

3) Kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub odbył  przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,

4) Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz za okres 2 poprzedzających go lat wydane przez jakiekolwiek podmioty udzielające pomocy de minimis (programy pomocowe lub indywidualne), lub

5) Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

6) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minima,

7) W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,

8) W przypadku skrócenia okresu nauki (np. rozwiązania umowy o pracę) należy dołączyć świadectwo pracy młodocianego pracownika.

 

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś postępowania odwoławczego – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Głusk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Głusk, Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin

Załączniki  do  pobrania

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 2. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. Oświadczenie o otrzymanej / nieotrzymanej pomocy de minimis - 2 szt.
 4. Zawiadomienie o zawarciu umowy
 5. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

 

 

W celu wyszukania informacji na temat stanu załatwiania swojej sprawy należy uzupełnić jedno z pól poniższego formularza. Wypełnienie pola "Numer sprawy" spowoduje przeszukanie bazy spraw dotyczących zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Wpisywanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne - dane te są używane jedynie podczas procesu przeszukiwania bazy i nie są rejestrowane.
Sprawa