Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Głusk

Logo - Urząd Gminy Głusk

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Głusk (ul. Rynek 1, 20-388 Dominów, tel: (081) 75-18-760, fax: (081) 75-18-650, email: sekretariat@glusk.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Głusk.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusław Kukuryk, e-mail: boguslaw.kukuryk@glusk.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 75 18 760 . Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

BIP Urzędu Gminy Głusk jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
  • Zamieszczone na aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

   Urząd Gminy Głusk mieści się w budynku, który jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą schody ale jest podjazd dla wózków. Przy wejściach nie ma progów, które uniemożliwiałyby sprawny wjazd wózkiem inwalidzkim. Urząd mieści się na parterze i I piętrze budynku mieści się na drugim, wewnątrz znajduje się winda. Toalety wewnątrz budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsce parkingowe z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe