Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Głusk

Logo - Urząd Gminy Głusk

Sekretarz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Bogusław Kukuryk Sekretarz Gminy 0 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz Gminy
Telefon
(081) 75-18-771
Adres email
Bogusław Kukuryk Sekretarz Gminy 85 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz Gminy
Telefon
(081) 75-18-771
Adres email
Obowiązki
1)zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa, 2)organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, 3)opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, 4)nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy, 5)zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy, 6)organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy, 7)nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd Gminy, 8)nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu, 9)prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami, 10)wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta, 11)sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy, określonymi w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do regulaminu.
Bogusław Kukuryk Sekretarz Gminy 83 5
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz Gminy
Telefon
(081) 75-18-771
Adres email
Bogusław Kukuryk Sekretarz Gminy 84 6
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz Gminy
Telefon
0817518625
Adres email
Bogusław Kukuryk sekretarz 558 8
Imię i nazwisko
Stanowisko
sekretarz
Telefon
817518771
Obowiązki

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu Gminy.      

W szczególności do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 3. opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz jego zmian,
 4. nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,
 5. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji,
 6. nadzór nad pracownikami gospodarczymi,
 7. dbanie o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
 8. nadzorowanie zakupów materiałów biurowych,
 9. planowanie, nadzorowanie oraz rozliczanie kosztów utrzymania Urzędu,
 10. współpraca z Radą gminy, komisjami Rady a także jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 11. współpraca z sołectwami, sołtysami, i przewodniczącymi rad sołeckich w tym zapewnienie udziału przedstawiciela urzędu w obradach zebrań wiejskich oraz przygotowanie materiałów na posiedzenia sesji sołtysów a także odpowiedzi na wnioski i interpelacje,
 12. koordynowanie i przygotowanie uchwał i materiałów pod obrady Rady Gminy w tym przygotowanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje,
 13. przeprowadzanie okresowych kontroli wewnętrznych na poszczególnych stanowiskach pracy. Opracowanie zasad i prowadzenie kontroli zarządczej,
 14. nadzór i kontrola sprawozdawczości a także innych zadań opartych na przepisach szczególnych,
 15. załatwianie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
 16. nadzór i koordynacja działań związanych ze współpracą ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami pożytku publicznego, w tym prowadzenie postępowania w sprawie procedury udzielania dotacji organizacjom pożytku publicznego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie,
 17. wykonywanie innych działań powierzonych przez Wójta,
 18. nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd   Gminy,
 19. bezpośredni nadzór nad stanowiskami pracy do spraw administracji siecią informatyczną, spraw kancelaryjnych oraz stanowiskiem do obsługi Rady Gminy,
 20. Zastępowanie Zastępcy Wójta w czasie jego nieobecności.

 

Bogusław Kukuryk 558 9
Imię i nazwisko
Telefon
(081) 75-18-771
Adres email
Bogusław Kukuryk Sekretarz Gminy 858 10
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz Gminy
Telefon
817518771
Godziny przyjęć i numer pokoju

Pokój  Nr 102

 

Obowiązki

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu Gminy.       W szczególności do zadań Sekretarza Gminy należy:

 • zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz jego zmian,
 • nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,
 • nadzór nad pracownikami gospodarczymi,
 • dbanie o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
 • nadzorowanie zakupów materiałów biurowych,
 • planowanie, nadzorowanie oraz rozliczanie kosztów utrzymania Urzędu,
 • współpraca z Radą gminy, komisjami Rady a także jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 • współpraca z sołectwami, sołtysami, i przewodniczącymi rad sołeckich w tym zapewnienie udziału przedstawiciela urzędu w obradach zebrań wiejskich oraz przygotowanie materiałów na posiedzenia sesji sołtysów a także odpowiedzi na wnioski i interpelacje,
 • koordynowanie i przygotowanie uchwał i materiałów pod obrady Rady Gminy w tym przygotowanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli wewnętrznych na poszczególnych stanowiskach pracy. Opracowanie zasad i prowadzenie kontroli zarządczej,
 • nadzór i kontrola sprawozdawczości a także innych zadań opartych na przepisach szczególnych,
 • załatwianie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
 • nadzór i koordynacja działań związanych ze współpracą ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami pożytku publicznego, w tym prowadzenie postępowania w sprawie procedury udzielania dotacji organizacjom pożytku publicznego zgodnie       z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • wykonywanie innych działań powierzonych przez Wójta,
 • nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd Gminy,
 • bezpośredni nadzór nad stanowiskami pracy do spraw administracji siecią informatyczną, spraw kancelaryjnych oraz stanowiskiem do obsługi Rady Gminy,
 • Zastępowanie Zastępcy Wójta w czasie jego nieobecności.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy z 5 września 2014 r. o petycjach