Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Głusk

Logo - Urząd Gminy Głusk

Zastępca Wójta Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Adam Kuna Stanowisko:Zastępca Wójta Gminy
Telefon:81 75 19 713
Email:
Obowiązki:

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
 2. zastępowanie Wójta podczas nieobecności w sprawach bieżących Urzędu, z zastrzeżeniem spraw do wyłącznej kompetencji Wójta,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej    – w zakresie odrębnego upoważnienia wydanego przez Wójta,
 4. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielanych pełnomocnictw przez Wójta,
 5. przyjmowanie interesantów w zakresie składanych skarg i wniosków dotyczacych pracy Urzędu jak i jednostek podległych oraz petycji codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz w każdą środę w godzinach 7.30-16.00,
 6. reprezentowanie Gminy, w tym podczas uroczystości w zakresie określonym przez Wójta,
 7. współdziałanie w zakresie powierzonych zadań i udzielonych pełnomocnictw z Radą Gminy, Sekretarzem, Skarbnikiem, jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi nie podległymi bezpośrednio Zastępcy Wójta,
 8. załatwianie wniosków w zakresie powierzonych zadań i kompetencji,
 9. załatwianie skarg na bezpośrednio podległych pracowników,
 10. nadzór nad działalnością Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk sp. z o. o.,
 11. nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 12. przygotowanie projektów programów gospodarczych, koordynacja i współudział przy ich realizacji,
 13. bezpośredni nadzór nad Referatem Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
 14. współpraca z sąsiednimi gminami.
 15. Zastępowanie Sekretarza Gminy podczas jego nieobecności
858 1